informacjepoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Poniedziałek, 2015-11-30
Imieniny:
Andrzeja, Maury
lista mailingowa
Logo BIP
Acer for Education
Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » REGULAMIN

REGULAMIN

uczestnictwa w projekcie

„Program rozwojowy Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach”

I. Zasady ogólne

 

§ 1

 1. Regulamin rekrutacji uczestników dotyczy projektu pn. „Program rozwojowy Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach” realizowanego przez Zespół Szkół Publicznych
  w Święcanach w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 28 lutego 2014 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne realizowany w ramach projektu odbywać się będą w terminach 17.09.2012r. do 31.02.2014r.
 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 2

Projekt „Program rozwojowy Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach” nr WND-POKL.09.01.02-18-306/11 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Priorytecie IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

§ 3

Celem głównym projektu jest wyrównywanie i wzmocnienie szans edukacyjnych 74 uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach, w tym 41 uczennic oraz podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły w okresie 08.2012 – 02.2014.

 

 

§ 4

 1. Rekrutacją objęci są wyłącznie uczniowie uczęszczający do kl. IV-VI Szkoły Podstawowej i kl. I-III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Święcanach.
 2. 2.      Projektem zostaną objęte osoby pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (stwierdzone na podstawie danych o dochodach wg stanu na dzień czerwiec 2012r.), zagrożone patologią społeczną oraz te, które nie mają zapewnionej należytej opieki ze strony rodziców. Wśród uczestników znajdą się również osoby osiągające bardzo dobre wyniki w nauczaniu oraz wykazujące się szczególnymi zainteresowaniami i pasją w kierunkach działań proponowanych przez Projekt.
 3.  Rekrutacja odbywa się na terenie danej szkoły zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz
  z kryteriami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 4. Ostatnim elementem zamykającym rekrutację jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa
  w projekcie i podpisanie jej przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia i beneficjenta ostatecznego, pisemne wyrażenie zgody na udział ucznia w proponowanej formie zajęć oraz na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku na potrzeby kampanii promocyjnej projektu. 

W/w dokumenty przekazuje się koordynatorowi projektu, jego asystentowi lub dyrektorowi szkoły.

 1. Dokumentację, o której mowa w ust. 4 oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu, tj. w Zespole Szkół Publicznych w Święcanach.

 

§ 5

 1. Rekrutację uczniów na poszczególne rodzaje zajęć w kolejnych latach szkolnych przeprowadza się w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu tj. 09.2012r. i 09.2013r.
 2. Rekrutacja uczestników trwa do momentu wyczerpania miejsc.
 3. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie list głównych oraz list rezerwowych.

 

 

 

II. Rekrutacja do projektu

 

§ 6

 1. Do poszczególnych zajęć przewidzianych w projekcie uczniowie zostaną zakwalifikowani na podstawie oświadczeń o sytuacji materialnej, wyników ocen z poszczególnych przedmiotów (na podstawie ocen końcowych na świadectwie z 06.2012 i 06.2013), zaświadczenia Dyrektora ZSP w Święcanach o udziale w olimpiadach, konkursach szkolnych, testach kompetencyjnych, rekomendacjach i skierowaniach wychowawców.
 2. Szczegółowy wybór kryterium wynika z zapisów zawartych we wniosku
  o dofinansowanie.
 3. Diagnoza dokonana zostanie przez wychowawców klas, przy współpracy z asystentem administracyjno-finansowym i dyrektorem szkoły, w oparciu o przedłożone oświadczenia rodziców, analizę wyników nauczania na świadectwie, opinię wychowawców, wyniki testu kompetencyjnego. 
 4. Podziału uczniów na poszczególne grupy dokonuą Komisje Rekrutacyjne w składzie: asystent administracyjno-finansowy, Dyrektor ZSP Święcany i przedstawiciel nauczycieli.

 

§ 7

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach poinformuje rodziców o możliwym rodzaju wsparcia uczniów w ramach projektu POKL, podczas spotkania informacyjnego oraz poprzez pisemną informację skierowaną do rodziców.
 2. Po wyrażeniu przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka
  w projekcie i złożeniu koordynatorowi projektu, jego asystentowi lub Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach, dokumentów o których mowa w § 4 ust. 4
  i spełnieniu kryteriów, uczeń zostaje zakwalifikowany do udziału w zajęciach.
 3. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez rodzica i ucznia jest zobowiązaniem do czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach danej edycji zajęć. Dopuszcza się jedynie 20% nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach.

 

§ 8

 1. Uczestnictwo ucznia w określonym rodzaju zajęć trwa przez jeden rok szkolny,
  z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uczeń może z tej samej formy pomocy skorzystać przez kolejne lata trwania projektu,
  o ile spełnia nadal kryteria.

 

 

§ 9

 1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanym rodzaju zajęć i  liczbie miejsc w poszczególnych zajęciach.
 2. Zajęcia będą prowadzone w grupach zgodnie z przyjętym Harmonogramem ustalonym
  w trakcie realizacji projektu.
 3. Uczniowie mogą wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć, na które się zapiszą  i  zadeklarują chęć udziału po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.
 4. Poszczególne zajęcia będą prowadzone w formie godzin lekcyjnych tzn. będą trwały 45 minut.
 5. Organizowane formy działań prowadzone są jako zajęcia pozalekcyjne
  i pozaszkolne. Mogą odbywać się codziennie popołudniami, w soboty, a także
  w czasie wolnym od nauki.
 6. Uczestnik projektu ma zapewnione bezpłatne materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć.

 

 

III. Postanowienia końcowe

 

§ 10

 1. Uczniowie z listy rezerwowej będą mieli pierwszeństwo uczestniczenia w projekcie
  w razie rezygnacji któregoś z uczestników.
 2. Listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup będą dostępne w biurze projektu.

 

§ 11

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z projektu,
w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole objętej projektem.

2. Rezygnacja z udziału w projekcie jest tylko możliwa w przypadkach uzasadnionych
i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia  udziału w projekcie.

 

§ 12

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu pn.„Program rozwojowy Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach” są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 13

Integralnym załącznikiem niniejszego regulaminu jest wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o numerze WND-POKL.09.01.02-18-306/11 do wglądu w biurze projektu w Zespole Szkół Publicznych w Święcanach.

 

 

 

 

Święcany, 03.09.2012r.                                                              Bogusław Kręcisz

                                                                                Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>